Polityka prywatności


 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Polityka Prywatności

Podmiotem odpowiedzialnym sklepu www.latezza.eu jest QUANTOOM LTD,  LONDON UK, Kingston Road 590, SW 20 8DN.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez sklep internetowy www.latezza.eu (dalej zwany Sklepem).

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest QUANTOOM LTD,  LONDON UK, Kingston Road 590, SW 20 8DN.

Ochrona prywatności jest dla nas istotnym zagadnieniem, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo danych Klienta przekazywanych podczas korzystania z serwisu www.latezza.eu W sposób szczególny szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza naszą stronę internetową. Jakiekolwiek informacje zebrane na temat Klienta będą użyte wyłącznie do wykonania zamówionej przez użytkownika sklepu usługi.

I. Informacje ogólne.

Sklep będzie zbierał od Klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
– nazwisko i imię, – adres zameldowania na pobyt stały, – adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, – adres poczty elektronicznej, – numer telefonu. – Nazwa firmy – NIP, REGON
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu (zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia) w ramach Witryny. Klient,zakładając Konto i/lub składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep internetowy.
Ponadto, Sklep internetowy może zbierać od użytkowników następujące informacje w celach marketingowych i umożliwienia korzystania Klientom z programów promocyjnych i innych akcji okolicznościowych: data urodzenia. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta i jest konieczne wyłączniedla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że Klient nie musi podawać tych danych, jeżeli nie chce korzystać z wskazanych powyżej możliwości.
Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich prawo ich weryfikowania. modyfikowania i usuwania. W celu realizacjitego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach konta Klienta
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sklepu internetowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Zgoda możebyć cofnięta w każdym czasie.
Powierzone dane są przetwarzane tylko i wyłącznie dla potrzeb Sklepu internetowego, wyłącznie do realizacji Zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom (z zastrzeżeniem punktu poniżej “Udostępnianie informacji).
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość wprowadzonych danych.
II Cookies

W serwisie www.latezza.eu wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb Klienta. Klient może zgodzić się na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronie www.latezza.eu. Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał komputer Klienta, ale udostępni je jedynie w ramach serwisu www.latezza.eu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.
Jeśli Klient ma problemy z używaniem naszej strony lub nie zgadza się na personalizację serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz zadania usunięcia. W tym celu Klient powinien skorzystać z właściwych zakładek w serwisie www.latezza.eu lub przesłać e-mail pod adres: contact@latezza.eu .
Klient może zostać poproszony o przekazanie niektórych swoich danych osobowych partnerom handlowym sklepu, którzy udostępniają system do wyrażania opinii na temat dokonanej transakcji lub w innych celach handlowych. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
III. Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Klienta dane do następujących podmiotów [dane partnerów, w tym tych, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów, np. firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje itd.]. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
IV. W jaki sposób Klient może korzystać z przysługujących praw?

Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji,gdy Klient zapomni hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: contact@latezza.eu.
Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.
Klient ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: contact@latezza.eu
V. Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
VI. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Klientów zadane pod adresem: contact@latezza.eu.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:
- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i/lub świadczenia usług - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
- udzielenia odpowiedzi na przedstawione zapytanie – podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. W przypadku udzielania odpowiedzi na zadane pytanie dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami, a także w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zapytanie jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług bądź też udzielenie odpowiedzi.